Algemene voorwaarden uCatalog

Versie 29-09-2023

uCatalog biedt een webapplicatie aan voor het stapgewijs inventariseren en verdelen van (geërfde) spullen, als Software as a Service (SaaS).

In deze algemene voorwaarden staan afspraken over het gebruik van de webapplicatie.

1. Contactgegevens

1.1. uCatalog is gevestigd in Amsterdam en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 69028745.
1.2. Heb je een vraag over deze algemene voorwaarden? Stuur dan een e-mail naar info@ucatalog.nl.

2. Leeswijzer

2.1. Om de voorwaarden overzichtelijk te houden, gebruikt uCatalog een aantal begrippen die in deze leeswijzer zijn uitgelegd:

3. Toepasselijkheid, aanbod

3.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de webapplicatie, onze overeenkomst en op alle (andere) werkzaamheden die uCatalog voor jou verricht. 3.2. Jouw algemene voorwaarden zijn niet van toepassing en worden door uCatalog uitdrukkelijk van de hand gewezen.
3.3. Afwijkende en / of aanvullende afspraken dienen altijd schriftelijk te worden vastgelegd en gelden enkel voor (dat gedeelte van) de overeenkomst waarvoor de afwijkende afspraak is gemaakt.
3.4. Indien er een duidelijke fout (een ‘kennelijke vergissing of verschrijving’) in het aanbod staat, is uCatalog niet aan deze fout gebonden.
3.5. Offertes (voor een Plus abonnement) hebben een geldigheidsduur van 30 dagen.
3.6. Mocht een bepaling van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan blijven de overige bepalingen volledig van kracht.
3.7. In geval van een conflict tussen de voorwaarden van het abonnement of aanbod en deze algemene voorwaarden, prevaleren de voorwaarden van het betreffende abonnement of aanbod.

4. Totstandkoming overeenkomst

4.1. De overeenkomst tussen jou en uCatalog komt tot stand op het moment dat je van de webapplicatie gebruikmaakt of het aanbod voor een Plus abonnement accepteert, en je hiervan een bevestigingsmail hebt ontvangen.

5. Account en abonnement

5.1. Om gebruik te kunnen maken van de webapplicatie, moet je eerst een account aanmaken. Als onderdeel van het aanmeldproces wordt een aantal gegevens gevraagd. Meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens staat in de privacy- en cookieverklaring van uCatalog.
5.2. Jij bent zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens van jouw account.
5.3. Om een account aan te kunnen maken, moet je in ieder geval aan de volgende eisen voldoen:

5.4. Jouw uCatalog account is persoonlijk en mag niet door een andere persoon worden gebruikt of door jou worden overgedragen.
5.5. Wees je ervan bewust dat uCatalog jouw account altijd - zonder opgave van redenen en zonder vooraankondiging - (tijdelijk) mag verwijderen. Het account zal in ieder geval (tijdelijk) worden verwijderd, wanneer: 5.6. Je dient uCatalog onmiddellijk op de hoogte te brengen zodra je frauduleus gebruik van jouw account opmerkt of vermoedt.
5.7. uCatalog heeft altijd het recht om een account te weigeren, zonder hier een reden voor te hoeven geven.
5.8. De webapplicatie mag alleen worden gebruikt voor het beoogde doel. Het is niet toegestaan om de (resultaten van de) webapplicatie te gebruiken voor het leveren van diensten aan derden. Reverse engineering of reproductie van de webapplicatie is verboden. Je stemt er ook mee in om de webapplicatie op geen enkele manier te gebruiken die schadelijk kan zijn voor de reputatie van uCatalog.
5.9. Met een gratis of betaald abonnement kun je als ‘eigenaar’ zelf catalogusleden toegang verlenen tot de functionaliteiten die beschikbaar zijn binnen het specifieke abonnement. Door gebruik te maken van deze mogelijkheid ga je ermee akkoord dat je zelf de volledige verantwoordelijkheid draagt voor het toevoegen, beheren en verwijderen van leden binnen jouw abonnement.
5.10. uCatalog hanteert een fair use-beleid met betrekking tot het aantal catalogi en bestemmingen dat je mag hebben. Met ‘fair use’ wordt bedoeld dat je vrij bent om catalogi en bestemmingen te maken en te gebruiken naar behoefte, zolang dit gebruik binnen normale en redelijke praktijken valt en niet het gebruik van de webapplicatie door andere gebruikers belemmert of schaadt.
5.11. Bepaalde items zijn niet toegestaan om in de webapplicatie te plaatsen: Deze lijst is niet volledig, maar dient als een richtlijn voor niet-toegestane items op de webapplicatie.

6. Looptijd abonnement, opzeggen

6.1. Een (betaald) abonnement heeft een looptijd van één maand.
6.2. Het abonnement wordt na afloop van elke maand stilzwijgend verlengd, steeds met een periode van één maand, tenzij het abonnement door jou wordt beëindigd.
6.3. Het abonnement kan op elk moment worden opgezegd via je account-pagina. Mocht dit niet lukken, dan kun je een e-mail sturen naar info@ucatalog.nl. Je abonnement wordt dan op de laatste dag van je factureringsperiode beëindigd. Een factureringsperiode loopt van de dag dat je abonnement is ingegaan tot diezelfde dag de maand erop.

7. Herroepingsrecht

7.1. Je hebt het recht de overeenkomst voor je abonnement gedurende je proeftijd van 14 dagen zonder opgaaf van redenen te annuleren via je account-pagina. Mocht dit niet lukken, dan kun je een e-mail sturen naar info@ucatalog.nl.

8. Prijzen

8.1. uCatalog biedt een gratis account aan en betaalde abonnementen. Indien een gratis account gedurende een periode van 18 maanden niet actief wordt gebruikt, zal het automatisch gedeactiveerd worden.
8.2. De meest recente prijsinformatie over het gebruik van de webapplicatie staat altijd gepubliceerd op de website van uCatalog.
8.3. Genoemde prijzen zijn in euro’s en inclusief btw.

9. Prijzen wijzigen

9.1. uCatalog behoudt zich het recht voor om haar prijzen te wijzigen. Bestaande klanten houden hun oude prijs.

10. Betaling abonnement

10.1. Je kunt de (eerste) abonnementskosten rechtstreeks betalen met gebruik van iDeal, Creditcard, of SEPA. Betaling dient via betalingspartner Stripe te geschieden. Bovendien accepteer en erken je dat jouw betalingsgegevens worden verwerkt door Stripe.
10.2. Voor de maandelijkse betaling van het abonnement wordt gebruik gemaakt van automatische incasso. Door akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden geef je uCatalog een machtiging om de betalingen automatisch af te schrijven van het opgegeven bankrekeningnummer.
10.3. Houd er rekening mee dat je verantwoordelijk bent voor het zorgen van voldoende saldo op de opgegeven bankrekening en dat de incasso succesvol kan plaatsvinden.
10.4. Bij het niet tijdig voldoen van de maandelijkse betaling kan jouw toegang tot de webapplicatie worden opgeschort. Na vier mislukte pogingen om de abonnementskosten te incasseren, heeft uCatalog het recht om jouw account te beëindigen.
10.5. De betalingstermijn voor een uCatalog Plus abonnement wordt in een individuele offerte aangeboden. Na acceptatie geldt dat bij overschrijding van de overeengekomen betalingstermijn uCatalog het recht heeft om de overeenkomt te ontbinden.

11. Beëindiging overeenkomst door uCatalog

11.1. uCatalog kan de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, met onmiddellijke ingang en zonder tussenkomst van de rechter, beëindigen:

11.2. In geval van een dergelijke beëindiging is uCatalog nooit verplicht enige vergoeding te betalen. Eventuele vorderingen die uCatalog tegen jou heeft zijn onmiddellijk opeisbaar bij beëindiging.

12. Privacy

12.1. uCatalog vindt privacy belangrijk. We behandelen persoonsgegevens op vertrouwelijke wijze en houden ons aan de relevante privacy wet- en regelgeving, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Raadpleeg de privacy- en cookieverklaring van uCatalog voor meer informatie over de verwerking van jouw persoonsgevens.

13. Geen garanties, ‘as is’

13.1. uCatalog doet haar uiterste best de webapplicatie zo optimaal mogelijk te laten functioneren en eventuele fouten of onderbrekingen tijdig op te lossen. uCatalog kan echter geen garantie bieden dat de webapplicatie continu zonder onderbrekingen zal werken en aan al jouw verwachtingen zal voldoen.
13.2. uCatalog kan niet garanderen dat de webapplicatie volledig vrij is van malware of dat onbevoegden geen (onrechtmatige) toegang zullen proberen te verkrijgen tot jouw gegevens. Het gebruik van de webapplicatie is dan ook voor jouw eigen risico.
13.3. Met betrekking tot de inhoud en beschikbaarheid van de webapplicatie kan uCatalog geen garantie bieden.
13.4. uCatalog is niet verantwoordelijk voor het verlies van gegevens (bijvoorbeeld nadat jouw account is gewist of beëindigd). uCatalog maakt géén back-ups van gegevens.
13.5. uCatalog behoudt zicht het recht voor om op elk gewenst moment wijzigingen, veranderingen en/of aanpassingen aan de webapplicatie door te voeren.

14. Derde partijen

14.1. Bepaalde functies van de webapplicatie maken gebruik van tools en diensten die worden aangeboden door derde partijen waarop afzonderlijke voorwaarden van toepassing kunnen zijn. Je stemt ermee in om je te houden aan de voorwaarden van dergelijke derde partijen en redelijke instructies van uCatalog op te volgen om schending van deze voorwaarden te voorkomen. uCatalog zal deze voorwaarden aan je verstrekken op verzoek. De drie belangrijkste zijn: Cloudinary (mediabeheer), Stripe (betalingen) en Heroku (cloudplatform). uCatalog kan nooit garanderen dat deze derde partijen hun producten en diensten blijven aanbieden (tegen dezelfde prijs), of dat de voorwaarden waaronder deze derde partijen hun producten of diensten aanbieden hetzelfde zullen blijven.
14.2. uCatalog heeft het recht om derde partijen in te schakelen om (een deel van) de overeenkomst uit te voeren. Artikel 7:404 en 7:407 lid 2 BW zijn hierbij uitgesloten.

15. Intellectuele eigendomsrechten

15.1. Alle intellectuele eigendomsrechten op de webapplicatie en op alle andere materialen en informatie die door uCatalog beschikbaar worden gesteld, berusten bij uCatalog of haar licentiegevers. De webapplicatie kan (open source) softwaretools bevatten. Deze tools zijn onderhevig aan de relevante (open source) licentievoorwaarden.
15.2. uCatalog verleent je een niet-exclusief, niet-overdraagbaar en niet-sublicentieerbaar recht om de webapplicatie te gebruiken voor het doel en de duur van jouw overeenkomst met uCatalog. Deze licentie omvat geen enkele toegang, escrow of andere rechten op de broncode van de webapplicatie en producten van derden.
15.3. Let op dat de inhoud en gegevens die je deelt of uploadt in de webapplicatie, beschermd kunnen zijn door intellectuele eigendomsrechten (auteursrechten, merkenrechten, etc.). Je mag geen inhoud en gegevens delen of uploaden die in strijd zijn met de wet of rechten van derden. Je vrijwaart in dit verband uCatalog tegen alle claims van derden met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten. uCatalog behoudt zich bovendien het recht voor om zonder enige kennisgeving inhoud en gegevens te verwijderen. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, inhoud en gegevens die in strijd zijn met de wet, inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten, aanstootgevend zijn, schadelijk voor anderen, of op enige andere wijze in strijd zijn met deze algemene voorwaarden.
15.4. Wanneer je akkoord gaat met deze algemene voorwaarden, verleen je uCatalog gedurende de abonnementsperiode een royaltyvrij, niet-overdraagbaar, sublicentieerbaar, niet-exclusief, wereldwijd recht om de door jou gedeelde gegevens en inhoud te gebruiken en te verwerken, uitsluitend met als doel het leveren van de webapplicatie aan jou en eventuele andere uitdrukkelijk overeengekomen activiteiten. Je stemt in met de geanonimiseerde analyse voor het verbeteren van de applicatie, beveiliging en gebruikerservaring.

16. Aansprakelijkheid

16.1. Je dient er rekening mee te houden dat de aansprakelijkheid van uCatalog beperkt is zoals vermeld in deze algemene voorwaarden.
16.2. Voor zover de wet dit toestaat en tenzij anders is bepaald in deze algemene voorwaarden, is de aansprakelijkheid van uCatalog als gevolg van een toerekenbare tekortkoming, onrechtmatige daad of anderszins te allen tijde uitgesloten. uCatalog is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade, inclusief maar niet beperkt tot: reputatieschade, verlies van gegevens, winstderving, inkomstenderving en vorderingen van derden (inclusief opgelegde boetes door wetshandhavings- of overheidsinstanties) in verband met jouw gebruik van de webapplicatie.
16.3. Was de schade echter veroorzaakt omdat uCatalog opzettelijk heeft gehandeld of ernstig nalatig is geweest? Dan is uCatalog aansprakelijk voor de schade.
16.4. In elk geval is de aansprakelijkheid van uCatalog te allen tijde beperkt tot het bedrag dat je hebt betaald voor het abonnement gedurende de voorgaande 12 maanden vanaf de datum van het voorval dat aanleiding geeft tot de aansprakelijkheid.
16.5. Elke vordering tegen uCatalog vervalt binnen 12 maanden nadat de overeenkomst is beëindigd.
16.6. Je dient ervan op de hoogte te zijn dat alle gegevens die je gebruikt om de applicatie te gebruiken, en de acties die je onderneemt op basis van je gebruik van de webapplicatie, jouw verantwoordelijkheid blijven. Je gaat ermee akkoord om uCatalog schadeloos te stellen als er een claim tegen uCatalog wordt ingediend in verband met jouw gebruik van de webapplicatie.

17. Klachten

17.1. Wanneer je om welke reden dan ook niet volledig tevreden bent met de webapplicatie, stuur dan je klacht, zo volledig mogelijk, per e-mail naar info@ucatalog.nl.
17.2. uCatalog zal zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 14 dagen reageren op een vraag of klacht.

18. Wijzigen van deze algemene voorwaarden

18.1. Het gebeurt wel eens dat deze algemene voorwaarden worden gewijzigd. Vanaf het moment dat de gewijzigde voorwaarden op de webapplicatie worden gepubliceerd, zijn de gewijzigde voorwaarden van toepassing. uCatalog informeert bestaande klanten daarover ook nog via e-mail, wanneer het een ingrijpende wijziging betreft. Als het een ingrijpende wijziging betreft ingevolge artikel 6:237 onder c BW, heb je het recht om de overeenkomst te ontbinden.

19. Bevoegde rechter, toepasselijk recht

19.1. Komen we er samen niet uit? Dan is het goed om te weten dat alle geschillen die verband houden met de overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar uCatalog gevestigd is (Amsterdam). Binnen een (1) maand nadat uCatalog zich schriftelijk op de bevoegdheid van deze rechtbank heeft beroepen, heb je de mogelijkheid om te kiezen voor de volgens de wet bevoegde rechter, ter beslechting van het geschil.
19.2. Op deze algemene voorwaarden en de overeenkomst is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing.